Produkt informasjon

Ved en stikkprøvekontroll fra Miljødirektoratet ble det funnet innhold av regulerte stoffer i produktene over tillatt grenseverdi i 3 av våre produkter.

Produktene «Krakk tripod- sammenleggbar krakk», »Magnetisk gripe verktøy med fleksibelt hode/lommelykt» og »Poncho vinyl 1.5 mm- Cammo farge poncho» inngår i kontrollen. Produktene ble kjøpt i nettbutikken www.geosport.no 3. juni 2019.

Nedenfor finner dere en oversikt over produktene som er i brudd med regelverket i forbindelse med Miljødirektoratets stikkprøvekontroll av fritidsprodukter.

«Krakk tripod- sammenleggbar krakk»

»Magnetisk gripe verktøy med fleksibelt hode/lommelykt»

»Poncho vinyl 1.5 mm- Cammo farge poncho»

Informasjon om stoffenes egenskaper og regelverket: (vedlegg 2)

Kortkjedede klorparafiner (SCCP) SCCP er forbudt i alle produkter som omsettes i EØS-området i konsentrasjoner over 0,15 %, jamfør produktforskriften kap 4, §4-1, jamfør EUs POPs-forordning 850/2004/EC, art. 3, og forordning (EU) nr 519/2012, om endring av vedlegg I «Liste over stoffer som omfattes av forbud».

Kortkjedede klorparafiner er svært bioakkumulerende og tungt nedbrytbare, og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Kortkjedede klorparafiner er klassifisert som miljøskadelige og meget giftige for vannlevende organismer. De er også klassifisert som kreftfremkallende i kategori 3, «mulig fare for kreft».

Produkter som inneholder mer enn 0,25 % SCCP skal behandles som farlig avfall, jamfør avfallsforskriften kap 11, vedlegg 2.

di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) og Di-n-butylftalat (DBP) Ftalatene DEHP og DBP er forbudte i leketøy og småbarnsprodukter i konsentrasjoner over 0,1 %, jamfør REACH-forskriften, vedlegg XVII, post 51. Stoffene kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Forbudet utvides til å gjelde all mykgjort plast fra 7. juli 2020 (med enkelte unntak).

DEHP og DBP er oppført på listen over stoffer som europeiske produsenter må søke om godkjenning for å kunne bruke, autorisasjonslisten (REACH-forskriften, vedlegg XIV). Videre er DEHP og DBP oppført på kandidatlisten til REACH over stoffer som gir grunn til stor bekymring (SVHC – «Substances of Very High Concern») og på den norske prioritetslisten over stoffer som skal fases ut av bruk og der utslippet skal stanses innen 2020. Importører av produkter skal formidle informasjon i forsyningskjeden dersom et produkt inneholder mer enn 0,1 % av et stoff på kandidatlisten (REACHforskriften art. 33).

Produkter som inneholder mer enn 0,3 % DEHP og DBP skal behandles som farlig avfall, jamfør avfallsforskriften kap 11, vedlegg 2.

Bly (Pb) Bly er forbudt i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) i konsentrasjoner over 0,1 %, jamfør produktforskriften §2a-3 første ledd (implementering av EUs RoHS-direktiv). Bly og blyforbindelser er også forbudt i smykker og liknende produkter og i forbrukerprodukter som barn kan putte i munnen gjennom REACH-forskriften vedlegg XVII, post 63. Bly er et giftig tungmetall, som er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Kronisk blyforgiftning kan skade nervesystemet, nyrer og det bloddannende systemet hos varmblodige dyr. Bly og blyforbindelser kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader, og kan skade barn som ammes. Det mistenkes at bly kan påvirke barns intellektuelle utvikling.

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) Elektriske og elektroniske produkter som produseres, importeres eller omsettes på EØS-markedet skal overholde kravene i RoHS-direktivet (2011/65/EU). I Norge er dette regelverket tatt inn i produktforskriften kapittel 2a. EE-produkter skal ikke inneholde over 0,1 % av bly, kvikksølv, seksverdig krom, de bromerte flammehemmerne PBB eller PBDE, eller ftalatene DEHP, BBP DBP eller DIBP. EE-produkter skal ikke inneholde mer enn 0,01 % kadmium. Grenseverdiene gjelder i homogene materialer i produktene. Det er forbudt å importere og omsette EE-produkter i Norge som ikke overholder disse kravene.

GFH.no AS / geosport.no har stoppet salget av disse produktene. Vi har også bedret våre rutiner for å forhindre at produkter med for mye innhold av helse- og miljøfarlige stoffer ikke vil have i vårt sortiment. Produkter nevnt over er tatt inn fra distributør innen for EU og vi har tatt opp dette med de.

Har du kjøpt noen av disse produktene hos oss. Oppfordrer vi til at disse blir kastet som spesial/farlig avfall etter regelverket.

Er du/dere fortsatt usikker på produktene kan du/dere kontakte oss på e-post: butikk@geosport.no

Ønsker du/dere å returnere varen. Ta kontakt med oss på e-post: butikk@geosport.no